1-Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de kurulu       : ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş.  

Vergi Dairesi               : Boğaziçi Kurumlar V.D.

Vergi No                     : 570 011 0803

Ticaret Sicil No           : İstanbul Ticaret Sicil Md. 446939

Mersis No                   : 0570011080300016

(“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında,

işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, TCKN, doğum tarihi, medeni durum,

İletişim Verisi

Telefon, e-posta, açık adres

Çalışma Verisi

Meslek

Alışveriş Verisi

Kendi isteğiyle CRM sistemine kaydettirdiği fiş ve fatura bilgileri (mağaza, tarih, tutar)

GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİ VERİLERİNİN İŞLEME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • AVM kampanyalarına katılım ve kazanım bilgilerinizin arşivlenmesi
 • Hizmet Sözleşmesi kapsamında müşteriye destek verme ve Müşteri ile iletişime geçilmesi
 • AVM içi kampanya ve etkinliklerden haberdar edilebilmesi için Müşteri ile iletişime geçilmesi, Telefon, Mail, SMS
 • Alışveriş hareketlerine göre müşteriye özel kampanya tekliflerinin iletilmesi ve raporlanması
 • Müşterinin talebi halinde, verilerinin ve haklarının kontrolü ve müşterinin bilgilendirmesi
 • Müşteriye özel ödüllendirme sisteminde müşteriye ödül ya da hediyesinin gönderiminin sağlanması
 • Müşteri kayıt tanımının yapılması, Müşteri sorgulaması yapılması
 • Müşterinin kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi, pasif hale getirilmesi
 • Raporlama yapılması

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde işleyebilmekteyiz:

 • Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması
 • Müşteri şikâyetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması
 • Müşteriye ve ailesine hediye gönderilmesi
 • Müşteri memnuniyeti analizi ve anketi yapılması
 • Gelen çağrıları karşılama ve destek süreçleri
 • Müşteri ilgili hizmete yönelik memnuniyet analizinin yapılması
 • Müşterinin aldığı hizmet ile ilgili müşteri ile iletişime geçilmesi
 • Toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması
 • Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapılması
 • CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) kullanımının yorumlanması
 • Müşteri veri tabanının sağlıklı çalışması
 • Araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesinin sağlanması

MÜŞTERİ/POTANSİYEL MÜŞTERİ GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİ VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşabilmekteyiz:

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz:

Bizimle çalıştığınız için teşekkür etmek, sizi özel günlerinizde kutlamak ve tebrik etmek için size hediyeler gönderebiliyoruz. Bu hediyeleri gönderebilmemiz için gerekli olan üçüncü kişilerle (hediye gönderen firma/platform, kargo firması gibi) adınız ve soyadınız, adresiniz ve telefon numaranız gibi hediyemizin size teslimi için gerekli kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

Size destek sağlamak, sizinle gerektiği hallerde iletişime geçebilmek için mesai saatlerimiz dışında ortaklaşa çalıştığımız call center(lar)a (arama yapma ve aramalara cevap verme hizmeti veren üçüncü kişi tedarikçiler) aktarabiliriz.

Sizi gelişmelerden, tanıtım, promosyon ve yeniliklerden haberdar etmek amacıyla toplu e-posta, SMS göndermek için yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişi firmalarla çalışmaktayız. Yalnız bu amaç için gerekli kişisel verilerinizi bu firmalarla paylaşabiliriz.

Sizin hizmetlerimizden memnun kalıp kalmadığınızı anlamak, sizi ve diğer müşterilerimizi nasıl daha memnun edeceğimizi keşfedebilmek amacıyla müşteri memnuniyeti analizi yapan yurt dışı ve/veya yurt içi merkezli firmalara gerekli kişisel verilerinizi aktarılabiliriz.

CRM kayıtlarınıza ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bu amaca ulaşmak için gerekli olan kişisel verilerinizi, bağlı olduğumuz firmalara ve denetim firmalarına aktarabiliriz.

Muhasebeye ilişkin ve finansal işlemlerin yönetimi için kullanılan ilgili programa gerekli olduğu takdirde işleme amacına uygun kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu verileriniz ise söz konusu uygulamanın kendi veri kayıt ortamına kaydedilebilmektedir.

Kişisel verilerinizi içeren kayıtların saklama süresi boyunca tutulabilmesini sağlamak amacıyla ilgili kayıtları bu hizmeti veren üçüncü kişi arşiv, İnternet Server ve CRM Yazılım firmalarına gönderilebiliriz.

Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşabiliriz.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini),

Verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

İletişim Bilgileri

Yukarıda HAKLARINIZ başlıklı paragrafta belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi sitemizdeki Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen (Defterdar Yokuşu, No: 3 Tophane, 34425 Karaköy Beyoğlu - İstanbul) adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak PTT yolu ile gönderebilirsiniz.

 2-Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanmaları İçin Başvuru Formu

ECE TÜRKİYE PROJE YÖNETİMİ A.Ş.

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE)

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu net ve tam doldurarak ve ıslak imzalı halini ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş.’nin Defterdar Yokuşu, No: 3 Tophane, 34425 Karaköy Beyoğlu - İstanbul Türkiye adresine PTT / Kargo aracılığı ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuz en geç 30 gün içerisinde yanıtlanacaktır. Sunduğunuz bilgi ve belgelerde sorun olması halinde sizinle iletişime geçilecektir.

1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı- Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Telefon Numarası:

Adres:

E-posta Adresi:

Şirketimiz İle Olan İlişkiniz:

 

(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vs.)

2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

(Lütfen talebinize uyan ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz

(    ) Kurumunuzun kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

(    ) Eğer kişisel veri işliyorsanız bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

(    ) Eğer kişisel veriyi işliyorsanız bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

(    ) Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

(    ) Kişisel verilerim eksik veya yanlış işlendiğinden düzeltilmesini istiyorum.

(    ) Kişisel verilerim mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.

(    ) Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

(    ) Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.

(    ) Kuruluşunuz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

3. TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA

(6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu kişisel verileri  belirtiniz.)

4. EKLER

Başvurunuzda belirtmek istediğiniz belge varsa belirtiniz.

5. BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN ULAŞTIRILMA BİÇİMİ:

(    ) Adresime gönderilsin.

(    ) E-posta adresime gönderilsin.

(    ) Elden teslim alacağım.

6. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

İşbu başvuru formu, ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. ile olan irtibatınızı ve varsa, Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi tespit ederek ilgili başvurunuza süresinde doğru yanıt verilebilmesi için düzenlenmiştir.

Hataların önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için, kimlik ve yetki tespiti için ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş.’nin ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı vardır.

İşbu başvuru formu kapsamındaki taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru olması halinde ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. sorumluluk kabul etmemektedir.

Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm hukuki ve cezai sorumluluk tarafınıza aittir.

Kişisel Veri Sahibi

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmzası :

Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişiler:

Başkası adına başvuruda bulunan kişilerin, başvuru yapmaya yetkili olduklarını gösteren belgeleri (noterden onaylı vekâletname vb.) başvurunun ekinde göndermeleri gerekmektedir.

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmzası :

 • Beylikdüzü Migros Açılış-Kapanış Saatleri10:00 AÇILIŞ
  22:00 KAPANIŞ

 • Beylikdüzü Migros Telefon+90 (212) 852 00 01